Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Voor alle bestellingen via onze online shop door consumenten en ondernemers gelden de volgende voorwaarden.
Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die niet hoofdzakelijk kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. De ondernemer is de natuurlijke of rechtspersoon van een maatschap met handelingsbekwaamheid die handelt in de uitoefening van haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij het sluiten van een rechtshandeling.
Met betrekking tot ondernemers zullen deze voorwaarden ook van toepassing zijn op toekomstige zakenrelaties, zonder dat wij hen opnieuw hoeven aan te spreken. Indien de ondernemer gebruik maakt van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden, wordt de geldigheid daarvan tegengesproken; zij worden slechts onderdeel van de overeenkomst indien wij hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. Contractpartner, sluiting van het contract

De koopovereenkomst wordt gesloten met Tuin Huis bij A-Z Gartenhaus GmbH. De presentatie van de producten in de online shop is geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en op elk moment voor het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren met behulp van de meegeleverde en in het bestelproces toegelichte hulpmiddelen. Door op de bestelknop te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in het winkelmandje. De bevestiging van de ontvangst van uw bestelling vindt direct na verzending van de bestelling per e-mail plaats.
Wanneer het contract met ons wordt gesloten is afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode:
Wij accepteren uw bestelling door het sturen van een verklaring van aanvaarding in een aparte e-mail of door het leveren van de goederen binnen twee dagen.

Vooruitbetaling
Wij accepteren uw bestelling door binnen twee dagen in een aparte e-mail een acceptatieverklaring te sturen, waarin wij u onze bankgegevens verstrekken.

Kredietkaart
Bij het plaatsen van uw bestelling geeft u ons ook uw creditcardgegevens door. Na uw legitimatie als legitieme kaarthouder verzoeken wij uw creditcardmaatschappij om de betalingstransactie te starten en uw aanbod te accepteren.

PayPal
Tijdens het bestelproces wordt u doorverwezen naar de website van de online anbieder PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren en de betalingsopdracht bevestigen bij PayPal.
Na het plaatsen van de bestelling in de shop, verzoeken wij PayPal om de betalingstransactie te starten en accepteren wij uw aanbieding.

iDeal
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de banken die zijn aangesloten op iDeal. Om het factuurbedrag via ideal en dus uw huisbank te kunnen betalen, moet u zich eerst registreren bij uw bank of registreren, zich authenticeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel verzoeken wij iDeal om de betalingstransactie te initiëren.
De betalingstransactie wordt direct daarna automatisch door iDEal uitgevoerd. Tijdens het bestelproces ontvangt u verdere instructies. 

Ratepay – kopen op rekening

Indien u Ratepay als betalingsmethode hebt gekozen, komt uw betalingsplicht bij Ratepay te liggen en kunt u enkel de aankopsom aan hen terugbetalen.

3. Contracttaal, opslag van contractteksten

De beschikbare taal voor het sluiten van de overeenkomst is Nederlands. Wij slaan de contracttekst op en sturen u per e-mail een link naar onze Algemene Verkoopwaarden en de bestelgegevens (orderbevestiging). Om veiligheidsredenen is de contracttekst niet meer toegankelijk via het internet.

4. Leveringsvoorwaarden

Naast de aangegeven productprijzen zullen er verzendkosten worden toegevoegd als dit direct op de productpagina van het product wordt aangegeven. Goederen met een waarde van meer dan 500€ (bruto) zijn over het algemeen vrij van verzendkosten. Wij leveren alleen op de website vermelde verzendwijze; goederen zelf ophalen of levering aan pakstations is niet mogelijk.

5. Betaling

Vooruitbetaling
Bij het selecteren van de betaalmethoden vooruitbetaling geven wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren wij de goederen na ontvangst van de betaling.

Kredietkaart
Wanneer u uw bestelling plaatst, stuurt u ons ook uw creditcardgegevens. Na uw legitimatie als legitieme kaarthouder, verzoeken wij uw creditcardmaatschappij om direct na de bestelling de betalingstransactie te starten. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door de creditcardmaatschappij en uw kaart wordt gedebiteerd.

PayPal
Tijdens het bestelproces wordt u doorverwezen naar de website van de online provider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, dien u te zijn ingeschreven zijn of dient u zich in te inschrijven. Met uw toegangsgegevens kunt u zich legitimeren en wordt de betalingsopdracht bij ons bevestigd. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel, vragen wij PayPal om de betalingstransactie te starten. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna automatisch uitgevoerd door PayPal. Tijdens het bestelproces ontvangt u meer informatie.

iDeal
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de banken die zijn aangesloten op iDeal. Om het factuurbedrag via ideal en dus uw huisbank te kunnen betalen, moet u zich eerst registreren bij uw bank of registreren, zich authenticeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel verzoeken wij iDeal om de betalingstransactie te initiëren. 
De betalingstransactie wordt direct daarna automatisch door iDEal uitgevoerd. Tijdens het bestelproces ontvangt u verdere instructies. 

Ratepay – kopen op rekening

Indien u Ratepay als betalingsmethode hebt gekozen, komt uw betalingsplicht bij Ratepay te liggen en kunt u enkel de aankopsom aan hen terugbetalen. Meer informatie hierover kunt u teruglezen in de betalingsvoorwaarden en privacy policy van Ratepay.

6. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling. Voor ondernemers geldt ook het volgende: Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor tot de volledige betaling van alle vorderingen uit hoofde van een lopende zakelijke relatie. U mag de voorbehoudsgoederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; u draagt alle vorderingen die voortvloeien uit deze doorverkoop - ongeacht de combinatie of vermenging van de voorbehoudsgoederen met een nieuwe zaak - vooraf aan ons over ter hoogte van het factuurbedrag, en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorderingen te innen, maar wij kunnen de vorderingen ook zelf innen wanneer u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

7. Transportschade

Voor consumenten geldt:
Indien goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, dan dient u dergelijke fouten zo snel mogelijk bij de bezorger aan te geven en direct contact met ons op te nemen. Het uitblijven van een klacht of contact heeft geen gevolgen voor uw juridische aanspraken en de handhaving daarvan, met name uw garantierechten. U helpt ons echter wel om onze eigen aanspraken tegende vervoerder of de transportverzekering te kunnnen declareren.

Voor ondernemers geldt:
Het risico van onopzettelijk verlies en toevallige verslechtering gaat op u over zodra wij de goederen aan de expediteur, de vervoerder of een andere voor de uitvoering van de verzending aangewezen persoon of instelling hebben geleverd. Voor handelaren geldt de in § 377 HGB (Duits wetboek van koophandel) geregelde verplichting tot controle en melding van gebreken. Indien u de daar geregelde kennisgeving achterwege laat, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek tijdens de inspectie niet kon worden vastgesteld. Dit geldt niet als we een gebrek op frauduleuze wijze verborgen hebben gehouden.

8. Vrijwaring en garantie

Indien hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. Voor consumenten is de verjaringstermijn voor garantieclaims voor gebruikte goederen één jaar vanaf de levering van de goederen. Voor ondernemers bedraagt de verjaringstermijn voor garantieaanspraak één jaar vanaf de overdracht van het risico; de wettelijke verjaringstermijnen voor het verhaalrecht volgens § 478 BGB blijven onaangetast. Ten aanzien van ondernemers gelden alleen onze eigen gegevens en de in de overeenkomst opgenomen productbeschrijvingen van de fabrikant als overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; wij zijn niet aansprakelijk voor openbare uitspraken van de fabrikant of andere reclame-uitingen. Indien de geleverde zaak gebrekkig is, geven wij de ondernemer naar onze keuze in eerste instantie garantie door het verhelpen van het gebrek (verbetering achteraf) of door het leveren van een gebrekkige zaak (vervangende levering). De genoemde beperkingen en verkorting van de termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers bij overlijden, persoonlijk letsel of schade aan de gezondheid bij opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim en bij bedrieglijke opzet bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en waarop de contractpartner in het kader van een garantiebelofte regelmatig kan vertrouwen (hoofdverplichtingen), voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet is opengebroken en voor zover de productaansprakelijkheidswet is opengesteld, voor zover overeengekomen, is opengesteld voor aanspraken op vergoeding van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze medewerkers zijn veroorzaakt bij overlijden, persoonlijk letsel of gezondheidsschade bij opzet of grove nalatigheid. Informatie over eventuele aanvullende garanties die van toepassing zijn en de exacte voorwaarden daarvan kunt u vinden bij het product en op speciale informatiepagina’s in de online winkel.

9. Aansprakelijkheid

Voor aanspraken wegens schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk voor schade aan leven, lichaam of gezondheid, in geval van opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim, in geval van een belofte van garantie, voor zover overeengekomen, of voor zover het toepassingsgebied van de wet op de productaansprakelijkheid is geopend. In geval van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de uitvoering essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (hoofdverplichtingen), die het gevolg is van lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbare schade, waarvan het optreden typisch te verwachten is. Bovendien zijn aanspraak van schade uitgesloten.

10. Montagedienst

U kunt kiezen voor een montageservice wanneer u uw bestelling plaatst. De montageservice wordt uitgevoerd door onze regionale servicepartners, die binnen maximaal 1 week contact met u zullen opnemen. Samen zult u dan alle verdere regelingen zoals de datum swaarop de bijeenkomst zal plaatsvinden verduidelijken.
De montagedienst wordt aangeboden voor het Nederlandse vasteland. Assemblages op de Nederlandse eilanden zijn daarentegen gedeeltelijk mogelijk op verzoek. De omvang van de dienstverlening van de montagedienst wordt bepaald door de desbetreffende montageopdracht, waarbij in ieder geval de montage van het hoofdproduct (tuinhuis, sauna, carport of terrasoverkapping) moet worden besteld. Bovendien kunt u de montage van accessoires bestellen.
De montage omvat levering en vertrek. Indien geen fundering is geboekt - vanaf de bovenrand van de fundering.
De montage wordt uitgevoerd volgens de gebruikelijke montagevolgorde. Eventuele speciale wensen moeten altijd vooraf met het montageteam worden besproken en kunnen indien nodig apart worden besteld.
Levering en montage geschieden onafhankelijk van elkaar en derhalve - behoudens in zeldzame uitzonderingsgevallen - niet op dezelfde dag. Levering door het installatieteam is helaas niet mogelijk.
Wij willen u erop wijzen dat u door het bestellen van de montagedienst instemt met de volgende punten:

  • Indien u de funderingsconstructie niet heeft geboekt, moet de fundering door u worden gebouwd. De door u geleverde fundering moet voor de montage, oppervlakte, horizontale ligging, gehard, droog en schoon geschikt zijn.
  • Het dragen van de kit over een afstand van maximaal 15 meter (op grondniveau) is inbegrepen. Het dragen over langere afstanden of over moeilijke paden (oneffen ondergrond, hindernissen) moet met het montageteam worden overeengekomen.
  • Voor de montage moet er ten minste 60 cm ruimte rond de fundering zijn om de nodige werkzaamheden uit te voeren. Als er belangrijke hindernissen zijn, zoals smalle toegangen, bomen of heggen, moet het installatieteam van tevoren worden ingelicht.*
  • Het installatieteam moet toegang hebben tot een 230V stroombron.
  • Als klant moet u ter plaatse zijn en aanspreekbaar zijn tijdens de installatie.

*Indien extra montagetijd nodig is wegens onvoldoende ruimte, langere montageroutes of dergelijke, moet dit ter plaatse extra worden aangerekend tegen een uurtarief van 49 euro per werknemer.

Zorg ervoor dat al het kitmateriaal en alle te monteren accessoires gecontroleerd en beschikbaar zijn op de geplande montagedag. Indien het door ons geleverde product, anders dan verwacht, onvolledig of defect is en dit pas aan het licht komt wanneer het montageteam moet beginnen, bestaat er anders een risico op zeer aanzienlijke vertragingen. Controleer daarom uw product(en) van tevoren op eventuele gebreken en klaag hierover van tevoren. Kijk uit naar duidelijke beschadigingen of ontbrekende onderdelen (controleer dit aan de hand van de gedeeltelijke strip).
Voor het welzijn van uw product behouden wij ons het recht om de montage uit te stellen in geval van slechte weersomstandigheden. Elk uitstel van de planning zal met u worden overeengekomen. Indien mogelijk zal het montageteam beslissen of montage mogelijk is voordat het naar de montageplaats afreist.
Om veiligheidsredenen mogen alleen originele onderdelen die bij Tuin Huis Winkel zijn gekocht, worden gemonteerd of ingebouwd.

11. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn bereid deel te nemen aan een buitengerechtelijke arbitrageprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

12. Slotbepalingen

Als u een ondernemer bent, dan is het Duitse recht van toepassing op de uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
Indien u een handelaar in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds bent, is onze vestigingsplaats de enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen ons en u.

Selecteer uw land en taal:

We hebben gemerkt dat u uit een ander land komt. Wilt u van shop veranderen? Wij zijn blij om u in vele landen Tuinhuis producten te kunnen aanbieden. Beschikbaarheid, prijs en verzendingsopties zijn verschillend.

Opmerking

Deze categorie is niet beschikbaar in dit land.

Dit artikel is niet verkrijgbaar in dit land.

Wanneer u de pagina verlaat, worden het winkelmandje en het notitieblok gewist

Wanneer u de pagina verlaat, wordt het veld met notities gewist.

Wil je nog steeds doorgaan?