Privacybeleid

Privacybeleid

Met deze informatie over ons privacybeleid informeren wij u over onze omgang met uw persoonsgegevens en over uw rechten volgens de Europese verordening gegevensbescherming (AVG) en de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG). Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is Tuin Huis by A-Z GartenHaus GmbH (hierna "wij" of "ons" genoemd).

Inhoud

I. Algemene informatie

1. Contact
2. Rechtsgrondslag
3. Duur van de opslag
4. Categorieën ontvangers van de gegevens
5. Doorgifte van gegevens aan derde landen
6. Verwerking bij de uitoefening van uw rechten
7. Uw rechten
8. Recht van bezwaar
9. Functionaris voor gegevensbescherming

II. Gegevensverwerking op onze website

1. Verwerking van serverlogbestanden
2. Contactmogelijkheden en inlichtingen

a. Contactformulier
b. Chat

3. Registratie
4. Nieuwsbrief

a. Abonneren en uitschrijven
b. Analyse
c. Gepersonaliseerde aanbevelingen
d. Dienstverlener

5. Online shop
6. Gebruik van verstrekte gegevens voor rechtstreekse reclame
7. verzoek om een beoordeling per e-mail
8. Bestel evaluatie via de website
9. Sollicitatie
10. Cookies
11. Consent-Management-Tool
12. Gepersonaliseerde productaanbevelingen op onze website
13. Website-analyse en statistieken

a. Google Analytics
b. Hotjar
c. trpo
d. Jetpack/WordPress.com-Stats
e. Datadog RUM

14. Tracking & Retargeting
a. Google Ads
b. Facebook Pixel
c. Microsoft Advertising
d. Criteo
e. Taboola
f. Pinterest Tag
15. Diensten en inhoud van derden

III. Gegevensverwerking op onze socialemediapagina's

1. Een sociale-mediapagina bezoeken

a. Facebook en Instagram pagina
b. LinkedIn bedrijfspagina
c. Twitter
d. Xing
e. YouTube
f. Pinterest

2. opmerkingen en rechtstreekse berichten


I. Algemene informatie

1. Contact

Indien u vragen of suggesties heeft met betrekking tot deze informatie, of indien u ons wenst te contacteren om uw rechten te doen gelden, gelieve uw verzoek te sturen naar:

Tuin Huis by A-Z Gartenhaus GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49, Huis B
22761 Hamburg, Duitsland

Telefoon: 030 202 5006
E-mail: support@tuin-huis-winkel.nl

2. Rechtsgrondslag

De term "persoonsgegevens" in de gegevensbeschermingswetgeving verwijst naar alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de AVG en de BDSG. Gegevensverwerking door ons vindt alleen plaats op basis van wettelijke toestemming. Wij verwerken persoonsgegevens alleen met uw toestemming (§ 15 (3) TMG of art. 6 para. 1 sectie a van de AVG), voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, of op uw verzoek voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (Art. 6 (1) b AVG), voor het nakomen van een wettelijke verplichting (Art. 6(1)(c) AVG) of wanneer verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen (art. 6(1)(f) AVG).
Als u solliciteert naar een vacature in ons bedrijf, verwerken wij uw persoonsgegevens ook met het oog op de beslissing over het aangaan van een arbeidsverhouding (§ 26 paragraaf 1 zin 1 BDSG).

3. Duur van de opslag

Tenzij anders vermeld in de volgende opmerkingen, bewaren wij de gegevens slechts zolang als nodig is om het doel van de verwerking te bereiken of om onze contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen. Dergelijke wettelijke bewaarplichten kunnen met name voortvloeien uit handels- of belastingrechtelijke voorschriften.
Vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de gegevens zijn verzameld, bewaren wij de persoonsgegevens in onze boekhouding gedurende tien jaar en de persoonsgegevens in commerciële brieven en contracten gedurende zes jaar. Daarnaast bewaren wij gegevens in verband met bewijsplichtige toestemmingen, alsmede in verband met klachten en vorderingen voor de duur van de wettelijke verjaringstermijnen. Wij zullen voor reclamedoeleinden opgeslagen gegevens wissen indien u bezwaar maakt tegen verwerking met dit als doel.

4. Categorieën ontvangers van de gegevens

Wij maken gebruik van gegevensverwerkers als onderdeel van de verwerking van uw gegevens. Verwerkingen die door dergelijke verwerkers worden uitgevoerd, zijn bijvoorbeeld hosting, onderhoud en ondersteuning van IT-systemen, klanten- en orderbeheer, orderverwerking, boekhouding en facturering, marketingactiviteiten of vernietiging van bestanden en gegevensdragers. Een verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Verwerkers gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden, maar voeren de gegevensverwerking uitsluitend uit voor de voor de verwerkingsverantwoordelijke en zijn contractueel verplicht te zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de gegevens. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan instanties zoals post- en koeriersdiensten, de bank van de onderneming, belastingadviseurs/accountants of de belastingdienst. Verdere ontvangers kunnen uit de verzamelde informatie voortvloeien.

5. Doorgifte van gegevens aan derde landen

Het bezoeken van onze website kan met zich meebrengen dat bepaalde persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen, d.w.z. landen waar de AVG niet van toepassing is. Een dergelijke doorgifte is toegestaan indien de Europese Commissie heeft vastgesteld dat in een dergelijk derde land een passend niveau van gegevensbescherming vereist is. Als er geen besluit van de Europese Commissie bestaat waarbij een beschermingsniveau passend wordt verklaard, zullen persoonsgegevens alleen naar een derde land worden doorgegeven als er passende waarborgen zijn in de zin van artikel 46 van de AVG of als aan een van de voorwaarden van artikel 49 van de AVG is voldaan.
Tenzij hieronder anders vermeld, gebruiken wij de modelcontractbepalingen van de EU voor de doorgifte van persoonsgegevens aan verwerkers in derde landen als passende waarborgen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.
Indien u instemt met de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen, vindt de doorgifte plaats op basis van artikel 49, paragraaf 1, onder a, AVG.

6. Verwerking bij de uitoefening van uw rechten

Indien u uw rechten uitoefent overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 22 van de AVG, zullen wij de verstrekte persoonsgegevens verwerken om deze rechten door ons te kunnen uitoefenen en om hiervan bewijs te kunnen leveren. Wij zullen opgeslagen gegevens alleen verwerken om informatie te verstrekken en voor te bereiden voor dit doel en voor de controle van de gegevensbescherming en anders de verwerking beperken in overeenstemming met art. 18 AVG.
Deze verwerkingen zijn gebaseerd op de rechtsgrondslag van Art. 6 para. 1 lit. c AVG in samenwerking met. Artikelen 15 tot en met 22 AVG en artikel 34, paragraaf 2, BDSG.

7. Uw rechten

Als betrokkene hebt u het recht uw rechten tegenover ons te doen gelden. In het bijzonder heeft u de volgende rechten:

 • Overeenkomstig art. 15 AVG en § 34 BDSG hebt u het recht te vragen of en in welke mate wij al dan niet persoonsgegevens over u verwerken.
 • U hebt het recht te eisen dat wij uw gegevens corrigeren overeenkomstig art. 16 AVG.
 • U hebt het recht te eisen dat wij uw persoonsgegevens wissen in overeenstemming met art. 17 AVG en § 35 BDSG.
 • U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken overeenkomstig art. 18 AVG.
 • U hebt overeenkomstig art. 20 AVG het recht de u betreffende persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 • Indien u ons afzonderlijk toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken overeenkomstig art. 7 (3) AVG. Een dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.
 • Indien u van mening bent dat een verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig Art. 77 AVG.


8. Recht van bezwaar

Overeenkomstig artikel 21, paragraaf 1, van de AVG heeft u het recht bezwaar te maken tegen verwerking op basis van de rechtsgrondslag van artikel 6, paragraaf 1, onder e of f, van de AVG om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. Indien wij persoonsgegevens over u verwerken ten behoeve van direct marketing, kunt u tegen deze verwerking bezwaar maken op grond van artikel 21, paragraaf 2 en 3, van de AVG.

9. Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op de volgende contactgegevens:

E-mail: dsb@gartenhaus-gmbh.de
Herting Oberbeck Datenschutz GmbH
Hallerstr. 76, 20146 Hamburg
https://www.datenschutzkanzlei.de


II. Gegevensverwerking op onze website

Wanneer u de website gebruikt, verzamelen wij informatie die u zelf verstrekt. Daarnaast wordt tijdens uw bezoek aan de website automatisch bepaalde informatie over uw gebruik van de website door ons verzameld. In de wetgeving inzake gegevensbescherming wordt het IP-adres ook algemeen beschouwd als een persoonsgegeven. Een IP-adres wordt door de internetprovider toegewezen aan elk apparaat dat met het internet is verbonden, zodat het gegevens kan verzenden en ontvangen.

1. Verwerking van serverlogbestanden

Tijdens het louter informatieve gebruik van onze website worden algemene gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft in eerste instantie automatisch opgeslagen (d.w.z. niet via registratie). Dit omvat standaard: browsertype/versie, gebruikt besturingssysteem, geraadpleegde pagina, de eerder bezochte pagina (referrer URL), IP-adres, datum en tijd van het serververzoek en HTTP-statuscode. De verwerking wordt uitgevoerd ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en is gebaseerd op de rechtsgrondslag van artikel 6, paragraaf 1, onder f, van de AVG. Deze verwerking dient het technisch beheer en de veiligheid van de website. De gegevens worden veertien dagen bewaard met een toegangsmogelijkheid en vervolgens alleen opgeslagen als onderdeel van back-ups, tenzij er op basis van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat en verdere bestudering en verwerking van de informatie om die reden noodzakelijk is. Wij zijn niet in staat u als betrokkene te identificeren op basis van de opgeslagen informatie. De artikelen 15 tot en met 22 van de AVG zijn derhalve niet van toepassing overeenkomstig artikel 11, paragraaf 2, van de AVG, tenzij u aanvullende informatie verstrekt aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd teneinde uw in deze artikelen genoemde rechten uit te oefenen.

2. Contactmogelijkheden en inlichtingen

a. Contactformulier

Onze website bevat contactformulieren die u kunt gebruiken om ons berichten te sturen. De overdracht van uw gegevens gebeurt gecodeerd (herkenbaar aan de "https" in de adresregel van de browser). Alle gegevensvelden die als verplicht zijn gemarkeerd, zijn nodig om uw verzoek te verwerken. Indien u deze informatie niet verstrekt, kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig.
U kunt ons ook een bericht sturen via de contact e-mail. Wij verwerken de gegevens om uw vraag te kunnen beantwoorden. Voor zover uw aanvraag gericht is op het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst met ons, is art. 6 paragraaf 1 sectie b van de AVG de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. Anders verwerken wij de gegevens op basis van ons rechtmatig belang om contact op te nemen met de aanvragers. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is dan Art. 6 paragraaf 1 sectie f van de AVG.
Voor het verzamelen en organiseren van e-mails en contactverzoeken maken wij gebruik van een klantenserviceplatform van de provider Zendesk Inc. (1019 Market St San Francisco, CA 94103, USA). Alle inkomende e-mails en vragen worden via dit platform beheerd. Voor dit doel worden noodzakelijke gegevens zoals naam, voornaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres aan Zendesk doorgegeven om uw supportticket te kunnen beantwoorden. Meer informatie over gegevensverwerking door Zendesk vindt u in het privacybeleid van Zendesk op: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy.

b. Chat

Wij hebben een chatformulier van de provider Zendesk, Inc. op onze website geïntegreerd. Als u ons vragen stuurt via het chatformulier, wordt de informatie die u in het formulier verstrekt, met inbegrip van de contactgegevens die u daar invoert, namens ons opgeslagen en verwerkt in de systemen van Zendesk, Inc. met als doel de vraag te verwerken en in het geval van vervolgvragen.
Wij verwerken de gegevens om uw vraag te kunnen beantwoorden. Indien uw verzoek gericht is op het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst met ons, is art. 6 paragraaf 1 sectie b van de AVG de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. Anders verwerken wij de gegevens op basis van ons rechtmatig belang om contact op te nemen met de aanvragers. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is dan art. 6 paragraaf 1 sectie f van de AVG.
U kunt ons ook te allen tijde een bericht sturen via het contactformulier of ons contact e-mailadres. Het gebruik van het chatformulier is derhalve louter vrijwillig.

3. Registratie

U hebt de mogelijkheid om op onze website een klantenprofiel aan te maken. Hiervoor is registratie via de website vereist. De vereiste informatie is te zien in het invoermasker voor registratie. Het verstrekken van de als verplicht aangeduide informatie is verplicht om de registratie te kunnen voltooien. Het verstrekken van nadere gegevens over geselecteerde betaalmethoden geschiedt op vrijwillige basis. Uw klantprofiel toont ook informatie over uw bestellingen en een notitieblok.
U kunt uw gegevens in het klantenprofiel te allen tijde wijzigen. De verstrekte gegevens zullen worden verwerkt ten behoeve van de dienstverlening. De verwerking is gebaseerd op de rechtsgrondslag van art. 6 paragraaf 1 sectie b van de AVG.
De verwijdering van uw klantenrekening is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hierboven beschreven contactoptie.

4. Nieuwsbrief

a. Abonneren en uitschrijven

Op onze website bieden wij de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Na registratie zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van het laatste nieuws over onze aanbiedingen. Een geldig e-mailadres is vereist om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Om het e-mailadres te verifiëren, ontvangt u eerst een registratie-e-mail, die u via een link moet bevestigen (dubbele opt-in). Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief op onze website, verwerken wij persoonsgegevens zoals uw e-mailadres en naam op basis van de toestemming die u hebt gegeven. De verwerking is gebaseerd op de rechtsgrondslag van art. 6 üaragraaf 1 sectie a van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken, bijvoorbeeld via de link "unsubscribe" in de nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen via de hierboven vermelde kanalen. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.
Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan wij ook het IP-adres en de datum en het tijdstip van inschrijving op. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om te kunnen bewijzen dat de toestemming is gegeven. De rechtsgrondslag vloeit voort uit onze wettelijke verplichting om uw toestemming te documenteren (art. 6 para. 1 letter c juncto art. 7 para. 1 AVG).

b. Analyse

Wij analyseren ook het leesgedrag en de openingspercentages van onze nieuwsbrief. Wij evalueren de gegevens die worden gegenereerd tijdens de aflevering en het ophalen van onze e-mails in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm (afleveringspercentage, openingspercentage, klikpercentage, afmeldingspercentage, bouncepercentage, bezoeken, voltooiingen) om het gebruik en het succes van de e-mails te meten. De rechtsgrondslag voor de analyse van onze nieuwsbrief is Art. 6 para. 1 letter f AVG en de verwerking dient ons gerechtvaardigd belang om onze nieuwsbrief te optimaliseren. U kunt hiertegen te allen tijde bezwaar maken door contact op te nemen met een van de hierboven genoemde contactkanalen.
Anderzijds evalueren wij ook de gegevens die bij het opvragen en het gebruik van deze e-mails worden gegenereerd (tijdstip van openen, aangeklikte hyperlinks, gedownloade documenten) alsmede de bewegingsgegevens op downstream-websites op persoonlijke basis in samenhang met uw e-mailadres, om u ook op deze basis in de toekomst geïndividualiseerde informatie toe te zenden, die optimaal rekening houdt met uw interesses en behoeften. Wij gebruiken de verzamelde anonieme en persoonlijke gegevens om u gepersonaliseerde inhoud en geïndividualiseerde informatie te verstrekken in onze promotie-e-mails en op onze downstream websites. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking in het kader van e-mails is art. 6 paragraaf 1 sectie a van de AVG.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst, bijvoorbeeld via de link "unsubscribe" in de nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen via de hierboven vermelde kanalen.

c. Gepersonaliseerde aanbevelingen

Om gepersonaliseerde productaanbevelingen in onze nieuwsbrief te kunnen weergeven, geven wij het opgegeven e-mailadres in gepseudonimiseerde vorm door aan onze dienstverlener epoq internet services GmbH (Duitsland). Deze verwerking dient ons rechtmatig belang om gepersonaliseerde productaanbevelingen in onze nieuwsbrief uit te spelen en zo het nut van de nieuwsbrief te verhogen. De rechtsgrondslag voor het verzenden van het e-mailadres is art. 6 paragraaf 1 sectie f AVG.

d. Dienstverlener

Voor de administratie van abonnees en de verzending van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de dienst CleverReach van CleverReach GmbH & Co. KG (Duitsland). Wat de verwerking van persoonsgegevens betreft, hebben wij deze aanbieder contractueel verplicht de voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven.

5. Online shop

Als u via onze website een product bestelt, verwerken wij persoonsgegevens uitsluitend met het oog op de afwikkeling van de overeenkomst of om u het bestelde product te kunnen leveren. In het kader van het boekings- of bestelproces verwerken wij alleen de gegevens die u zelf in het invoerscherm hebt ingevoerd en, indien van toepassing, de betalingsinformatie als u per vooruitbetaling per bankoverschrijving betaalt. Om de bestelde producten aan u te kunnen leveren, geven wij uw gegevens die nodig zijn voor de levering door aan een van onze verzendingsdienstverleners, zoals aangegeven in de bestelling.
De rechtsgrondslag voor de verwerking is in elk geval artikel 6, paragraaf 1, onder b, van de AVG. Alle gegevensvelden die als verplicht zijn gemarkeerd, zijn vereist voor de verwerking van uw boeking of bestelling. Het niet verstrekken van deze gegevens heeft tot gevolg dat wij uw boeking of bestelling niet kunnen verwerken. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig.
Wij bieden u de mogelijkheid gebruik te maken van verschillende betalingsdienstaanbieders op onze website. Een overzicht van onze betalingsmogelijkheden vindt u op: https://www.tuin-huis-winkel.nl/betaalmethoden.
Gelieve er nota van te nemen dat de respectieve betalingsinformatie door de respectieve betalingsdienstaanbieders op hun eigen verantwoordelijkheid wordt verzameld en verwerkt.

6. Gebruik van verstrekte gegevens voor rechtstreekse reclame

Wij behouden ons het recht voor om uw voor- en achternaam, uw postadres en - voor zover wij deze aanvullende informatie in het kader van de contractuele relatie van u hebben ontvangen - uw titel, academische graad, geboortejaar en uw beroep, branche of bedrijfsnaam in samengevatte lijsten op te slaan en deze voor onze eigen reclamedoeleinden te gebruiken, bijv. om u interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per briefpost toe te sturen.
Deze verwerking dient ons rechtmatig belang bij het uitvoeren van directe reclame. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de verstrekte gegevens is art. 6 paragraaf 1 onder f van de AVG. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de hierboven beschreven contactmogelijkheid.

7. verzoek om een beoordeling per e-mail

Als u ons via een contactformulier een vraag stelt, zullen wij het door u opgegeven e-mailadres gebruiken om u te vragen ons advies te evalueren. Dit dient onze kwaliteitsgarantie. Een dergelijk verzoek wordt alleen gedaan met uw voorafgaande toestemming. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, paragraaf 1, onder a van de AVG.
Ten behoeve van klant- en productevaluaties door onze klanten en voor ons eigen kwaliteitsbeheer, gebruiken wij het e-mailadres dat u ook opgeeft als onderdeel van de aankoop om een evaluatie van uw bestelling aan te vragen via het evaluatiesysteem dat wij gebruiken.
De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 paragraaf 1 sectie f AVG juncto art. 7 paragraaf 3 van de AVG. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van het opgegeven e-mailadres, zonder dat daarvoor andere kosten in rekening worden gebracht dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. U kunt ons op de hoogte brengen van uw bezwaar door te klikken op de afmeldlink in elke mailing of via een van de andere hierboven vermelde contactkanalen.

8. Bestel evaluatie via de website

Na een aankoop in onze winkel kunnen wij u op onze website ook vragen om een beoordeling te geven over onze service of aanbiedingen. De indiening van een dergelijke rating is vrijwillig. In geval van indiening worden, naast de eigenlijke rating, ook de naam, het e-mailadres en het ordernummer die bij het plaatsen van de bestelling zijn opgegeven, aan ons doorgegeven, zodat wij de rating aan een specifieke bestelling kunnen toekennen.
Deze verwerking dient ons rechtmatig belang bij het uitvoeren van kwaliteitsborgingsmaatregelen en het daarmee verbeteren van de klantenbinding. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, paragraaf 1, onder f van het AVG.

9. Sollicitatie

U kunt solliciteren via onze website in de rubriek vacatures. Daartoe verzamelen wij persoonsgegevens van u, waaronder met name uw naam, CV, sollicitatiebrief en andere door u verstrekte inhoud. Uw persoonlijke sollicitatiegegevens zullen alleen worden verwerkt voor doeleinden die verband houden met uw belangstelling voor een huidige of toekomstige baan bij ons en de behandeling van uw sollicitatie. Uw online sollicitatie wordt alleen verwerkt en genoteerd door de relevante contactpersonen bij ons bedrijf. Alle werknemers aan wie de verwerking van gegevens is toevertrouwd, zijn verplicht tot geheimhouding van uw gegevens. Indien wij u geen werk kunnen aanbieden, bewaren wij de door u verstrekte gegevens tot zes maanden na het einde van de sollicitatieprocedure voor de beantwoording van vragen over uw sollicitatie en afwijzing. Dit geldt niet indien wettelijke bepalingen het wissen verhinderen, indien verdere opslag noodzakelijk is om bewijs te leveren of indien u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een langere opslag.
De rechtsgrondslag voor het verzamelen van gegevens is artikel 26, paragraaf 1, eerste zin van de BDSG. Indien wij uw gegevens van sollicitanten langer dan zes maanden bewaren en u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, willen wij u erop wijzen dat u deze toestemming overeenkomstig artikel 7, paragraaf 3, AVG te allen tijde vrijelijk kunt intrekken. Een dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

10. Cookies

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën ("cookies") op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Dit identificeert de gebruikte browser en kan door webservers worden herkend. U hebt volledige controle over het gebruik van cookies via uw browser. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser. U kunt in principe of voor specifieke gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van cookies via uw browserinstellingen.
Het gebruik van cookies is gedeeltelijk technisch noodzakelijk voor de werking van onze website en is daarom toegestaan zonder de toestemming van de gebruiker. Daarnaast kunnen wij cookies gebruiken om speciale functies en inhoud aan te bieden, alsmede voor analyse- en marketingdoeleinden. Deze kunnen ook cookies van derde aanbieders (zogenaamde third party cookies) bevatten. Wij gebruiken dergelijke technisch cookies alleen met uw toestemming in overeenstemming met § 15 (3) TMG of artikel 6 paragraaf 1 sectie a van de AVG. Informatie over de doeleinden, aanbieders, gebruikte technologieën, opgeslagen gegevens en de opslagperiode van individuele cookies is te vinden in de <a href="/cookies">instellingen</a> van onze tool voor toestemmingsbeheer.

11. Consent-Management-Tool

Deze website gebruikt een Consent-Management-Banner om cookies te beheren. Via de Consent-Management-Banner kunnen gebruikers van onze website toestemming geven voor bepaalde gegevensverwerkingsprocedures of een gegeven toestemming intrekken. Door de knop "Ik accepteer" te bevestigen of door individuele cookie-instellingen op te slaan, stemt u in met het gebruik van de bijbehorende cookies. De rechtsgrondslag op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming is uw toestemming in de zin van artikel 6, paragraaf 1, onder a van de AVG.
Bovendien helpt de banner ons om het bewijs te kunnen leveren van de verklaring van toestemming. Daartoe verwerken wij informatie over de verklaring van toestemming en verdere loggegevens over deze verklaring. Er worden ook cookies gebruikt om deze gegevens te verzamelen.
De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om te kunnen bewijzen dat de toestemming is gegeven. De rechtsgrondslag vloeit voort uit onze wettelijke verplichting om uw toestemming te documenteren (art. 6 paragraaf 1 sectie c juncto art. 7 paragraaf 1 AVG).

12. Gepersonaliseerde productaanbevelingen op onze website

Om productaanbevelingen aan gebruikers te tonen, gebruiken wij de dienst epoq van de provider epoq internet services GmbH (Duitsland). Zo kunnen wij de gebruikers van onze website accessoires of soortgelijke producten aanbevelen die overeenkomen met de producten waarin de gebruikers al interesse hebben getoond. Op basis van welke producten gebruikers in het verleden hebben bekeken, worden hen soortgelijke producten aanbevolen in de weergegeven productlijst.
In dit proces worden gegevens verzameld en opgeslagen, op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met behulp van een toegewezen klant-ID. Deze gebruiksprofielen worden gebruikt om het gedrag van bezoekers te analyseren en worden geëvalueerd om ons aanbod te verbeteren en aan te passen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt, die informatie over het gebruikte eindapparaat verzamelen en opslaan.
Dit gebeurt alleen als u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. De rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking voor de weergave van gepersonaliseerde productaanbevelingen is derhalve art. 6 paragraaf 1 sectie a van de AVG.

13. Website-analyse en statistieken

a. Google Analytics

Wij gebruiken de Google Analytics-dienst van de provider Google Ireland Limited (Google Ierland/EU) op onze website.
Google Analytics is een webanalysedienst die ons in staat stelt gegevens over het gedrag van bezoekers op onze website te verzamelen en te analyseren. Google Analytics maakt hiervoor gebruik van cookies, die een analyse van het gebruik van onze website mogelijk maken. Het gaat daarbij om de verwerking van persoonsgegevens in de vorm van online-identifiers (waaronder cookie-identifiers), IP-adressen, apparaatidentifiers en informatie over interactie met onze website.
Een deel van deze gegevens is informatie die is opgeslagen in het eindapparaat dat u gebruikt.

Daarnaast wordt via de gebruikte cookies ook andere informatie op uw eindapparaat opgeslagen. Dergelijke opslag van informatie door Google Analytics of toegang tot informatie die reeds is opgeslagen in uw eindapparaat, vindt alleen plaats met uw toestemming.
Google Ierland zal de aldus verzamelde gegevens namens ons verwerken om het gebruik van onze website door de gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten op onze website samen te stellen en om ons verdere diensten in verband met het gebruik van onze website en het gebruik van internet te verlenen. Daarbij kunnen op basis van de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Het plaatsen van cookies en de hier beschreven verdere verwerking van persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in verband met de Google Analytics-dienst is daarom art. 6 paragraaf 1 sectie a van de AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.
De persoonsgegevens die namens ons worden verwerkt om Google Analytics te verstrekken, kunnen worden doorgegeven aan elk land waar Google Ierland of de subverwerkers van Google Ierland faciliteiten hebben. De rechtsgrondslag voor deze doorgifte zijn de modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan verwerkers in derde landen overeenkomstig artikel 46, paragraaf 2, onder c van de AVG.

Wij gebruiken alleen Google Analytics met ingeschakelde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google Ierland wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgegeven, wordt niet met andere gegevens samengevoegd.
Wij gebruiken de Google Analytics 4-variant, die ons in staat stelt om interactiegegevens van verschillende apparaten en van verschillende sessies te volgen. Dit stelt ons in staat om individuele gebruikersacties in context te plaatsen en langetermijnrelaties te analyseren.

Gegevens over gebruikersacties worden gedurende 14 maanden bewaard en daarna automatisch gewist. Alle andere gebeurtenisgegevens worden 2 maanden bewaard en daarna automatisch gewist. De gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden één keer per maand automatisch gewist.

Wij maken ook gebruik van de advertentiefuncties van Google Analytics (remarketing). Deze functie, in combinatie met Google's cross-device mogelijkheden, stelt ons in staat om advertenties beter te richten en gebruikers advertenties te presenteren die relevant zijn voor hun interesses. Remarketing toont advertenties en producten aan gebruikers waarvan is vastgesteld dat zij geïnteresseerd zijn op andere websites in het Google-netwerk. Met deze functie kunnen wij via Google Analytics Remarketing gecreëerde reclamedoelgroepen koppelen aan de apparaatoverkoepelende functies van Google Ads. Op die manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan een gebruiker zijn aangepast op basis van eerder gebruik en surfgedrag op een eindapparaat (bv. mobiele telefoon), ook worden weergegeven op een ander eindapparaat van de gebruiker (bv. tablet of pc).

Als u daarvoor toestemming hebt gegeven, zal Google uw web- en app-browsergeschiedenis voor dit doel koppelen aan uw Google-account. Op die manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden geserveerd op elk eindapparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account. De aggregatie van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u bij Google kunt geven of intrekken. Voor deze gekoppelde diensten worden vervolgens gegevens verzameld via Google Analytics voor advertentiedoeleinden. Om de remarketingfunctie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics de door Google geauthenticeerde ID's van gebruikers, die tijdelijk aan onze Google Analytics-gegevens worden gekoppeld. Dit wordt gebruikt om doelgroepen te definiëren en te creëren voor cross-device advertenties.

U kunt ook voorkomen dat de door het cookie gegenereerde informatie wordt verzameld door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
U kunt permanent bezwaar maken tegen cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account te deactiveren; volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Meer informatie over het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden vindt u in het privacybeleid van Google op: www.google.com/policies/technologies/ads/. U kunt Google Analytics op onze site deactiveren door deze link te volgen: Google Analytics uitschakelen

b. Hotjar

Wij gebruiken de Hotjar-dienst van de provider Hotjar Ltd. op onze website. (Malta/EU).
Hotjar stelt ons in staat bewegingen op onze website te analyseren met behulp van zogenaamde "heat maps". Zo kunnen we bijvoorbeeld zien hoe ver gebruikers scrollen en op welke knoppen gebruikers klikken en hoe vaak. Bovendien is het met behulp van het instrument ook mogelijk om rechtstreeks feedback te krijgen van de gebruikers van de website. Op die manier verkrijgen wij waardevolle informatie om onze website nog sneller en klantvriendelijker te maken.
Hotjar staat ons alleen toe bij te houden op welke knoppen wordt geklikt, de muisgeschiedenis, hoe ver er is gescrolld, de schermgrootte van het apparaat, het apparaattype en browserinformatie. Daarnaast ontvangen wij informatie over uw geografische locatie (land) en de voorkeurstaal voor de weergave van onze website. Delen van de websites waar persoonsgegevens van u of van derden worden weergegeven, worden automatisch door Hotjar verborgen en zijn derhalve op geen enkel moment door het instrument te traceren.
Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten, met name het IP-adres van het apparaat (dat alleen tijdens uw gebruik van de website anoniem wordt verzameld en opgeslagen), schermgrootte, apparaattype (unieke apparaatidentificatoren), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), voorkeurstaal voor de weergave van onze website.
Het plaatsen van cookies en de hier beschreven verdere verwerking van persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in verband met de Hotjar-dienst is derhalve art. 6 para. 1 onder a van de AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.
Meer informatie over de Hotjar-dienst en Hotjar's gegevensbescherming is te vinden op Hotjar's helppagina.

c. trbo

Wij gebruiken de dienst trbo van de provider trbo GmbH (Duitsland) op onze website. Deze dienst stelt ons in staat gepersonaliseerde inhoud, zoals banners, aan de gebruikers van onze website te tonen. Daartoe wordt aan elke bezoeker van onze website een gebruikers-ID toegekend. Daarnaast worden nog enkele gegevens over het gebruik van onze website, artikelen in het winkelmandje en reeds in de winkel gekochte artikelen verwerkt.
Hiervoor worden cookies gebruikt, die informatie over het gebruikte eindapparaat verzamelen en opslaan. Dit gebeurt alleen als u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. De rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking voor de weergave van gepersonaliseerde inhoud is daarom art. 6 paragraaf 1 sub a AVG.

d. Jetpack/WordPress.com-Stats

Wij gebruiken de Jetpack/ WordPress.com-Stats dienst op onze website voor statistische analyse van de bezoekerstoegang tot onze website. Jetpack/WordPress.com-Stats wordt geleverd door Automattic Inc. (USA), met behulp van de tracking technologie van Quantcast Inc. (USA).
Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt in de vorm van online-identifiers (waaronder cookie-identifiers), IP-adressen, apparaatidentifiers en informatie over interactie met onze website. Het IP-adres wordt onmiddellijk na de verwerking en voordat het wordt opgeslagen, geanonimiseerd.
Een deel van deze gegevens is informatie die is opgeslagen in het eindapparaat dat u gebruikt. Daarnaast wordt via de gebruikte cookies ook andere informatie op uw eindapparaat opgeslagen. Dergelijke opslag van informatie of toegang tot informatie die reeds op uw eindapparaat is opgeslagen, vindt alleen plaats met uw toestemming.
Het plaatsen van cookies en de hier beschreven verdere verwerking van persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking in verband met de Google Analytics-dienst is daarom Art. 6 (1) a AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

e. Datadog RUM

Wij gebruiken de webanalysedienst Real User Monitoring (RUM) van Datadog, Inc. op onze website. (620 8th Avenue, Floor 45, New York, NY 10018, VS). De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en zijn bezoekers. Daartoe zal Datadog, namens de exploitant van deze website, de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, de prestaties van deze website, toepassingsschermen, gebruikersacties, netwerkverzoeken en de prestaties van onze front-end code bij te houden, lopende bugs en problemen te monitoren en rapporten over websiteactiviteit op te stellen. De verzamelde informatie kan het volgende omvatten: IP-adres, datum en tijd van paginaweergave, klikpad, informatie over de browser en het apparaat dat u gebruikt, bezochte pagina's, referrer URL (website van waaruit u op onze website bent gekomen), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat door uw browser bij gebruik van Datadog RUM wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere Datadog-gegevens. Datadog maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webgeheugen in de browser en trackingpixels, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De aldus gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt uitsluitend binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte doorgegeven en opgeslagen. Gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, vindt alleen plaats met uw toestemming.

14. Tracking & Retargeting

a. Google Ads

Wij maken gebruik van het online advertentieprogramma Google Ads van Google Ireland Limited (Ierland/EU), via welk wij advertenties plaatsen op de Google-zoekmachine.
Wanneer u onze website bezoekt via een Google-advertentie, plaatst Google een cookie op uw eindapparaat ("conversion-cookie"). Aan elke Google Ads-klant wordt een andere conversion-cookie toegewezen, zodat de cookies niet op de websites van verschillende Ads-klanten worden getraceerd. De informatie die met behulp van de cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze Google-advertenties heeft geklikt. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Voor zover in dit kader persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit met uw toestemming en is dit gebaseerd op de rechtsgrondslag van artikel 6, paragraaf 1, sectie a, van de AVG.

b. Facebook Pixel

Wij gebruiken de Facebook Pixel, een zakelijke tool van Facebook Ireland Limited (Ierland, EU), op onze website. Voor informatie over de contactgegevens van Facebook Ierland en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van Facebook Ierland verwijzen wij u naar het gegevensbeleid van Facebook Ierland op: https://www.facebook.com/about/privacy.
De Facebook-pixel is een stukje JavaScript-code waarmee wij de activiteit van bezoekers op onze website kunnen volgen. Deze tracking wordt conversietracking genoemd. De Facebook-pixel verzamelt en verwerkt voor dit doel de volgende informatie (zogenaamde gebeurtenisgegevens):

 • Informatie over acties en activiteiten van bezoekers aan onze website, zoals het zoeken naar en bekijken van een product of het kopen van een product;
 • Specifieke pixelinformatie, zoals de pixel-ID en de Facebook-cookie;
 • Informatie over knoppen waarop bezoekers van de website hebben geklikt;
 • Informatie in de HTTP-header, zoals IP-adressen, webbrowserinformatie, paginalocatie en referrer;
 • Informatie over de status van het uitschakelen/beperken van het volgen van advertenties.

Een deel van deze gebeurtenisgegevens is informatie die is opgeslagen in het apparaat dat u gebruikt. Daarnaast gebruikt de Facebook-pixel ook cookies om informatie op te slaan over het eindapparaat dat u gebruikt. Een dergelijke opslag van informatie door de Facebook-pixel of toegang tot informatie die al op uw eindapparaat is opgeslagen, vindt alleen plaats met uw toestemming.
Bijgehouden conversies verschijnen in het dashboard van onze Facebook Ads Manager en Facebook Analytics. Wij kunnen de bijgehouden conversies gebruiken om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om Custom Audiences in te stellen voor advertentietargeting, voor Dynamic Ads-campagnes en om de effectiviteit van de conversietrechters van onze website te analyseren. De functies die wij via de Facebook Pixel gebruiken, worden hieronder in meer detail beschreven.

Verwerking van gebeurtenisgegevens voor reclamedoeleinden
Gebeurtenisgegevens die via de Facebook Pixel worden verzameld, worden gebruikt om onze advertenties te richten en de levering van advertenties te verbeteren, om functies en inhoud te personaliseren, en om Facebook-producten te verbeteren en te beveiligen.
Daartoe worden op onze website eventgegevens verzameld met behulp van de Facebook Pixel en doorgegeven aan Facebook Ierland. Dit gebeurt alleen als u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. De rechtsgrondslag voor het verzamelen en doorgeven van persoonsgegevens door ons aan Facebook Ierland is daarom Art. 6 (1) a AVG.
Het verzamelen en doorgeven van evenementgegevens gebeurt door ons en Facebook Ierland als gezamenlijke voor de verwerking verantwoordelijken. Wij hebben met Facebook Ierland een overeenkomst inzake gezamenlijke verwerking gesloten, waarin de verdeling van de gegevensbeschermingsverplichtingen tussen ons en Facebook Ierland is vastgelegd. In deze overeenkomst zijn KPN en Facebook Ierland onder andere het volgende overeengekomen,

 • dat wij verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van alle informatie over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens aan u, overeenkomstig Art. 13, 14 AVG;
 • dat Facebook Ierland verantwoordelijk is voor het mogelijk maken van de rechten van betrokkenen op grond van de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG met betrekking tot persoonsgegevens die Facebook Ierland na gezamenlijke verwerking in bezit heeft.
 • U kunt de tussen ons en Facebook Ierland gesloten overeenkomst raadplegen op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Facebook Ierland is de enige verantwoordelijke voor de verdere verwerking van de verstrekte evenementgegevens. Voor meer informatie over hoe Facebook Ierland persoonsgegevens verwerkt, met inbegrip van de rechtsgrondslag waarop Facebook Ierland zich baseert en hoe u uw rechten ten aanzien van Facebook Ierland kunt uitoefenen, verwijzen wij u naar het gegevensbeleid van Facebook Ierland op https://www.facebook.com/about/privacy.

Verwerking van gebeurtenisgegevens voor analysedoeleinden
Wij hebben Facebook Ierland ook ingeschakeld om verslag uit te brengen over de impact van onze reclamecampagnes en andere online inhoud op basis van de Gebeurtenisgegevens die via de Facebook Pixel zijn verzameld (Campaign Reports) en om analyses en inzichten te verstrekken over gebruikers en hun gebruik van onze website, producten en diensten (Analytics). Voor dit doel geven wij de persoonsgegevens in de gebeurtenisgegevens door aan Facebook Ierland. De verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt door Facebook Ierland als onze verwerker om ons te voorzien van de campagnerapporten en analyses.
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt om analyses en campagnerapporten te verstrekken als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. De rechtsgrondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is derhalve Art. 6 (1) a AVG.
Een overdracht van gegevens aan Facebook Inc. in de VS kan niet worden uitgesloten. De rechtsgrondslag voor deze doorgifte zijn de modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan verwerkers in derde landen. Gelieve nota te nemen van de informatie in de rubriek "Gegevensoverdracht naar derde landen".

c. Microsoft Advertising

Wij gebruiken de Microsoft Advertising dienst van de provider Microsoft Ireland Operations Limited (Ierland/EU) (voorheen Bing Ads) op onze website. Microsoft Advertising is een online marketingdienst die gebruik maakt van het UET-hulpmiddel (Universal Event Tracking) om ons te helpen gerichte advertenties weer te geven via de zoekmachines van Microsoft Bing. Microsoft Advertising maakt hiervoor gebruik van cookies. Het gaat daarbij om de verwerking van persoonsgegevens in de vorm van online-identifiers (waaronder cookie-identifiers), IP-adressen, apparaatidentifiers en informatie over apparaat- en browserinstellingen.
Microsoft Advertising verzamelt via UET gegevens die ons in staat stellen doelgroepen te volgen dankzij remarketinglijsten. Daartoe wordt een cookie opgeslagen op het eindapparaat dat wordt gebruikt om onze website te bezoeken. Microsoft Advertising kan zo herkennen dat onze website is bezocht en een advertentie afspelen wanneer Microsoft Bing of Yahoo op een later tijdstip wordt gebruikt.
De informatie wordt ook gebruikt om conversiestatistieken op te stellen, d.w.z. om te registreren hoeveel gebruikers onze website hebben bereikt na op een advertentie te hebben geklikt. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op onze advertentie hebben geklikt en naar onze website zijn doorgestuurd. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Microsoft Advertising wordt gebruikt om de plaatsing van advertenties te optimaliseren. Voor meer informatie over deze verwerkingsactiviteiten, de gebruikte technologieën, de opgeslagen gegevens en de opslagperiode, verwijzen wij u naar de instellingen van onze Consent Management Tool. Verwerking vindt alleen plaats met uw toestemming overeenkomstig § 15 (3) TMG of art. 6 (1) a AVG. U kunt uw toestemming intrekken via onze Consent Management Tool.
In het geval van Microsoft-diensten kan de overdracht van gegevens aan Microsoft Corp. in de VS niet worden uitgesloten. Gelieve nota te nemen van de informatie in de rubriek "Gegevensoverdracht naar derde landen". Meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft is te vinden in de informatie over gegevensbescherming van Microsoft op: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

d. Criteo

Wij gebruiken de Criteo-dienst op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, slaat een Criteo-cookie informatie op over uw gedrag op onze website (bijv. aanbiedingen waarop u hebt geklikt). Criteo gebruikt deze informatie naar eigen goeddunken en onder eigen verantwoordelijkheid om u geschikte advertenties te tonen op sites van derden.
Wij gebruiken ook cookies (of soortgelijke technologieën) voor retargetingdoeleinden, d.w.z. wij gebruiken cookies om u op sites van derden advertenties te tonen die lijken op producten die u op onze website hebt bekeken.
Het plaatsen van cookies en de hier beschreven verdere verwerking van persoonsgegevens geschiedt met uw toestemming. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in verband met de Google Analytics-dienst is daarom art. 6 paragraaf 1 sectie a AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.
Op https://www.criteo.com/de/privacy/ verstrekt Criteo informatie over de verwerking van persoonsgegevens en biedt het tevens speciale bezwaarmogelijkheden.

e. Taboola

Op onze website gebruiken we technologieën van de provider Taboola Inc. (Taboola/USA) op onze website.
Taboola kan worden gebruikt om gerichte advertenties over onze aanbiedingen op andere websites weer te geven. Taboola gebruikt cookies op onze website om te bepalen welke aanbiedingen u gebruikt en welke van onze pagina's u bezoekt. De cookie stelt ons in staat gebruiksprofielen op te stellen door apparaatgerelateerde gegevens en loggegevens te verzamelen.
Het plaatsen van cookies en de hier beschreven verdere verwerking van persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in verband met de Google Analytics-dienst is daarom art. 6 para. 1 sectie a AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.
Voor meer informatie over gegevensbescherming bij Taboola verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van Taboola op: https://www.taboola.com/privacy-policy.

f. Pinterest Tag

Wij gebruiken de Pinterest tag van Pinterest Europe Limited (Pinterest Europe) op onze website. Voor informatie over de contactgegevens van Pinterest Europe en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van Pinterest Europe, zie het gegevensbeleid van Pinterest Europe op https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.
De Pinterest tag is een JavaScript-codefragment dat ons in staat stelt de activiteit van bezoekers op onze website te volgen. Via de Pinterest tag wordt informatie over het gebruik (bijv. informatie over bekeken items) gezamenlijk door ons en Pinterest Europe verzameld en aan Pinterest Europe doorgegeven
Met behulp van de Pinterest tag is het voor Pinterest mogelijk om de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep te bepalen voor de weergave van advertenties op het social media platform Pinterest (zogenaamde "Pinterest ads"). Dienovereenkomstig gebruiken we de Pinterest tag om de door ons geplaatste Pinterest advertenties alleen te tonen aan die Pinterest gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites) die we doorgeven aan Pinterest. Met behulp van de Pinterest tag willen we er ook voor zorgen dat onze Pinterest advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Met behulp van de Pinterest tag kunnen wij ook de effectiviteit van de Pinterest advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden volgen door te zien of gebruikers na het klikken op een Pinterest advertentie naar onze website werden doorverwezen.
In sommige gevallen gaat het om de verwerking van informatie die reeds is opgeslagen in het eindapparaat dat u gebruikt, of wordt aanvullende informatie opgeslagen op het eindapparaat. Dergelijke opslag van informatie door de Pinterest tag of toegang tot informatie die al op uw eindapparaat is opgeslagen, vindt alleen plaats met uw toestemming. De rechtsgrondslag voor het verzamelen en doorgeven van persoonsgegevens aan Pinterest Europe is derhalve art. 6 paragraaf 1 sectie a van de AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via onze Consent Management Tool.
U kunt behavioural advertising op het internet ook uitschakelen op Pinterest in hun personalisatie-instellingen of op de website AdChoices op optout.aboutads.info .
Meer informatie over gegevensbescherming bij Pinterest Europa vindt u hier: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

15. Diensten en inhoud van derden

Wij maken op onze website gebruik van diensten en inhoud die door derden worden aangeboden (hierna gezamenlijk aangeduid als "inhoud"). Voor een dergelijke integratie is de verwerking van uw IP-adres technisch noodzakelijk, zodat de inhoud naar uw browser kan worden gestuurd. Uw IP-adres wordt daarom doorgegeven aan de respectieve derde aanbieders. Deze gegevensverwerking vindt telkens plaats ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen bij de optimalisering en economische exploitatie van onze website en is gebaseerd op de
rechtsgrondslag van art. 6 para. 1 sub f AVG. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking via de instellingen van de gebruikte browser of bepaalde browser-extensies. Een van die extensies is de op Matrix gebaseerde firewall uMatrix voor de browsers Firefox en Google Chrome. Houdt u er rekening mee dat dit kan leiden tot functionele beperkingen op de website.
Wij hebben inhoud van de volgende door derden aangeboden diensten in onze website geïntegreerd:
Diensten van Google Ireland Limited (Ierland/EU):

 • "Google Maps" voor de weergave van kaarten;
 • "Google Web Fonts" voor de weergave van lettertypes;
 • "Google reCAPTCHA" om te controleren of ingevoerde formulieren door een natuurlijke persoon zijn ingevuld.
 • "YouTube" van Google Ireland Limited (Ierland/EU) om video's weer te geven.

III. Gegevensverwerking op onze socialemediapagina's

Wij zijn vertegenwoordigd op verschillende social media platforms met een bedrijfspagina. Via deze weg willen wij verdere mogelijkheden bieden voor informatie over ons bedrijf en voor uitwisseling. Ons bedrijf heeft bedrijfspagina's op de volgende social media platforms:

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Xing
 • YouTube
 • Pinterest

Wanneer u een profiel op een socialemediaplatform bezoekt of er interactie mee heeft, kunnen er persoonsgegevens over u worden verwerkt. Informatie in verband met een gebruikt profiel in de sociale media vormt ook regelmatig een persoonsgegeven. Dit geldt ook voor berichten en uitspraken die tijdens het gebruik van het profiel worden gedaan. Daarnaast wordt tijdens uw bezoek aan een socialemediaprofiel vaak automatisch bepaalde informatie daarover verzameld, die ook persoonsgegevens kan zijn.

1. Een sociale-mediapagina bezoeken

a. Facebook en Instagram pagina

Wanneer u onze Facebook- of Instagram-pagina bezoekt, via welke wij ons bedrijf of individuele producten uit ons assortiment presenteren, worden bepaalde gegevens over u verwerkt. De enige verantwoordelijke voor deze verwerking van persoonsgegevens is Facebook Ireland Ltd (Ierland/EU - "Facebook"). Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook is te vinden op https://www.facebook.com/privacy/explanation. Facebook biedt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking; informatie en opt-out-mogelijkheden in dit verband zijn te vinden op https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Facebook verschaft ons geanonimiseerde statistieken en inzichten voor onze Facebook- en Instagram-pagina, die ons helpen kennis te vergaren over het soort acties dat mensen op onze pagina ondernemen (zogenaamde "pagina-inzichten"). Deze pagina-inzichten worden gecreëerd op basis van bepaalde informatie over personen die onze pagina hebben bezocht. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd door Facebook en ons als gezamenlijke voor de verwerking verantwoordelijken. De verwerking dient ons rechtmatig belang om de soorten acties die op onze site worden ondernomen te evalueren en onze site op basis van deze inzichten te verbeteren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, paragraaf 1, sectie f, AVG. Wij kunnen de via pagina-inzichten verkregen informatie niet toeschrijven aan individuele gebruikersprofielen die interactie hebben met onze Facebook- en Instagram-pagina. Wij hebben met Facebook een overeenkomst inzake gezamenlijke verwerking gesloten, waarin de verdeling van de gegevensbeschermingsverplichtingen tussen ons en Facebook is vastgelegd. Details over de verwerking van persoonsgegevens om Page Insights te creëren en de overeenkomst die tussen ons en Facebook is gesloten, zijn te vinden op https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. In verband met deze gegevensverwerkingen hebt u de mogelijkheid om uw rechten als betrokkene (zie "Uw rechten") ook jegens Facebook uit te oefenen. Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Wij wijzen u erop dat volgens het privacybeleid van Facebook gebruikersgegevens ook in de VS of andere derde landen worden verwerkt. Facebook draagt alleen gebruikersgegevens over aan landen waarvoor door de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit is uitgevaardigd in overeenstemming met artikel 45 van de AVG of op basis van passende garanties in overeenstemming met artikel 46 van de AVG.

b. LinkedIn bedrijfspagina

LinkedIn Ireland Unlimited Company (Ierland/EU - "LinkedIn") is de enige verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer u onze LinkedIn-pagina bezoekt. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door LinkedIn is te vinden op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Wanneer u onze LinkedIn-bedrijfspagina bezoekt, volgt of contact met ons opneemt, verwerkt LinkedIn persoonsgegevens om ons te voorzien van geanonimiseerde statistieken en inzichten. Dit geeft ons inzicht in het soort acties dat mensen op onze pagina ondernemen (zogenaamde pagina-Insights). Daartoe verwerkt LinkedIn met name gegevens die u reeds aan LinkedIn hebt verstrekt via de informatie in uw profiel, zoals gegevens over functie, land, bedrijfstak, anciënniteit, bedrijfsgrootte en arbeidsstatus. Daarnaast verwerkt LinkedIn informatie over uw interactie met onze LinkedIn-bedrijfspagina, bijvoorbeeld of u een volger bent van onze LinkedIn-bedrijfspagina. Met Page Insights verstrekt LinkedIn ons geen persoonlijke gegevens over u. Wij hebben alleen toegang tot de geaggregeerde Page Insights. Het is voor ons ook niet mogelijk om conclusies te trekken over individuele leden aan de hand van de informatie in de Page Insights. Deze verwerking van persoonsgegevens in het kader van pagina Insights wordt uitgevoerd door LinkedIn en ons als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. De verwerking dient ons gerechtvaardigd belang om de soorten acties die op onze LinkedIn-bedrijfspagina worden ondernomen te evalueren en onze bedrijfspagina op basis van deze inzichten te verbeteren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, paragraaf 1, onder sectie f, AVG. Wij hebben met LinkedIn een overeenkomst inzake gezamenlijke verwerking gesloten, waarin de verdeling van de gegevensbeschermingsverplichtingen tussen ons en LinkedIn is vastgelegd. De overeenkomst is beschikbaar op: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. Bijgevolg geldt het volgende:

 • LinkedIn en wij zijn overeengekomen dat LinkedIn verantwoordelijk is om u in staat te stellen uw rechten onder de AVG uit te oefenen. U kunt online contact opnemen met LinkedIn via de volgende link (https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/PPQ?lang=nl) of contact opnemen met LinkedIn via de contactgegevens in het Privacybeleid. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming bij LinkedIn Ierland via de volgende link: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO. U kunt ook contact met ons opnemen via onze contactgegevens over het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van Page Insights. In dat geval sturen wij uw verzoek door naar LinkedIn.
 • LinkedIn en wij zijn overeengekomen dat de Ierse Data Protection Commission de belangrijkste toezichthoudende autoriteit is voor de verwerking van Page Insights. U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Ierse Commissie voor gegevensbescherming (zie www.dataprotection.ie) of bij een andere toezichthoudende autoriteit.

Wij wijzen u erop dat volgens het privacybeleid van LinkedIn persoonsgegevens ook door LinkedIn in de VS of andere derde landen worden verwerkt. LinkedIn geeft alleen persoonsgegevens door aan landen waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft uitgevaardigd in overeenstemming met artikel 45 van de AVG of op basis van passende garanties in overeenstemming met artikel 46 van de AVG.

c. Twitter

Twitter Inc. (USA) is de enige verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens bij bezoek aan ons Twitter-profiel. (USA) is de enige verantwoordelijke partij. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Twitter Inc. is te vinden op https://twitter.com/de/privacy.

d. Xing

New Work SE (Duitsland/EU) is de enige verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens bij een bezoek aan ons Xing-profiel. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door New Work SE is te vinden op https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

e. YouTube

Google Ireland Limited (Ierland/EU) is de enige verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens bij bezoek aan ons YouTube-kanaal. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door YouTube en Google Ireland Limited is te vinden op https://policies.google.com/privacy.

f. Pinterest

Pinterest Europe Ltd (Ierland/EU - "Pinterest") is de enige verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens wanneer u ons Pinterest kanaal bezoekt. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Pinterest is te vinden op https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy.

2. opmerkingen en rechtstreekse berichten

Wij verwerken ook informatie die u aan ons hebt verstrekt via onze bedrijfspagina op het desbetreffende socialemediaplatform. Dergelijke informatie kan de gebruikte gebruikersnaam, contactgegevens of een naar ons verzonden bericht zijn. Deze verwerkingen worden door ons als enige verantwoordelijke voor de verwerking uitgevoerd. Wij verwerken deze gegevens op basis van ons rechtmatig belang om in contact te kunnen treden met personen die hiernaar vragen. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 para. 1 letter f AVG. Verdere gegevensverwerking kan plaatsvinden indien u daarmee hebt ingestemd (art. 6 para. 1 letter a AVG) of indien dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting (art. 6 para. 1 letter c AVG).

Indien u ons de informatie hebt verstrekt wegens deelname aan een wedstrijd, zullen wij deze alleen verwerken om u, in voorkomend geval, een prijs te kunnen toesturen. Na levering van de prijs of als u niet gewonnen heeft, zullen wij de gegevens verwijderen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, paragraaf 1, sectie b van het AVG.

Wij gebruiken software om onze bedrijfspagina's te beheren. Indien een gebruiker een in de software gespecificeerde vraag stelt via de commentaarfunctie op een van onze bedrijfspagina's, wordt de tekst via de software weergegeven samen met de naam van de gebruiker. Deze gegevens worden ook doorgegeven aan de leverancier van de software. De verzonden tekst en de gebruikersnaam worden gewist zodra de vraag is beantwoord.

Status: april 2021

Selecteer uw land en taal:

We hebben gemerkt dat u uit een ander land komt. Wilt u van shop veranderen? Wij zijn blij om u in vele landen Tuinhuis producten te kunnen aanbieden. Beschikbaarheid, prijs en verzendingsopties zijn verschillend.

Opmerking

Deze categorie is niet beschikbaar in dit land.

Dit artikel is niet verkrijgbaar in dit land.

Wanneer u de pagina verlaat, worden het winkelmandje en het notitieblok gewist

Wanneer u de pagina verlaat, wordt het veld met notities gewist.

Wil je nog steeds doorgaan?