Herroepingsrecht

Herroepingsinstructie

De consument heeft een herroepingsrecht dat om de twee weken geldt.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen heeft overgenomen of in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Tuin Huis by A-Z Gartenhaus GmbH, Bahrenfelder Chaussee 49, 22761 Hamburg, Tuin, telefoon: +49 40 5379978-50, fax: +49 40 5379978-99) in kennis stellen van uw besluit om de overeenkomst op te zeggen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief, fax of e-mail per post). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model intrekkingsformulier, dat niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stuurt.

Een herroepingsrecht bestaat niet in het volgende geval:

Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, geldt het herroepingsrecht niet voor de volgende overeenkomst: overeenkomsten tot levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze ofmm door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd.

Gevolgen van herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij u onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen voor alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van extra Kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardleverancier die wij aanbieden). Voor deze terugbetaling zullen wij dezelfde betaalmiddelen gebruiken als bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen wij u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. We kunnen weigeren om de terugbetaling te weigeren totdat we de Goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de Goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van welke van de twee het eerst komt.

Zodra u uw herroeping schriftelijk heeft aangegeven, zullen wij u onmiddellijk informeren naar welk adres de goederen kunnen worden geretourneerd. De retourzending van de goederen dient dan onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, plaats te vinden. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe Kosten terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening. Zij zijn slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen indien deze het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is om hun aard, eigenschappen en functionaliteit te onderzoeken.

Voorbeeld van een herroepingsformulier

Als u het contract wilt opzeggen, vul dan het volgende formulier in en stuur het terug. Naar het intrekkingsformulier